Reklamační řád

Bluetme, s.r.o.


Bluetme, s.r.o.,

se sídlem: Horní 833/5, 735 64, Havířov - Česká republika

Identifikační číslo (DIČ): 09871357; Daňové identifikační číslo (DPH): CZ 09871357,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 845 89,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

https://www.bluetme.com/

prodejce:

- Název společnosti: Bluetme, sro (LLC)

- Identifikační číslo (TIN): 09871357;

- Daňové identifikační číslo (DPH): CZ 09871357

- Company Headquarters: Hornicka 833/5, 735 64, Havirov - Czech Republic

- E-mail: info@bluetme.com

- Telefon: +420 608 220 886

- Webové stránky: www.bluetme.com

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Bluetme, sro pod obchodním názvem Bluetme, se sídlem Horní 833/5, 735 64, Havířov - Česká republika.

(dále jen "prodávající").

Reklamační řád:

I.
ZÁRUKA

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; při prodeji potravinářských výrobků je záruční doba osm dní; je-li prodávaná věc, její obal nebo návod k ní připojený označen v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon o potravinách) lhůtou pro použití věci (datum spotřeby), skončí záruční doba uplynutím této období (jedná se o datum spotřeby a minimální trvanlivost).

Zboží podléhající rychlé zkáze (ovoce, zelenina, pekařské výrobky atd...) je nutné reklamovat nejpozději následující den po nákupu.

V případě výměny zboží v rámci reklamace začíná záruční doba znovu běžet od převzetí nového zboží.

II.
ZÁRRUČNÍ NÁROKY

Při uplatnění záruky má spotřebitel:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné , a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

- jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné neodstranitelné vady a nedojde-li k výměně zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

III.
VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

Kupující je povinen zboží po převzetí prohlédnout, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Neručíme za vady, které se vyskytnou po převzetí. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Místem pro uplatnění Reklamace je kontaktní adresa Prodávajícího.

Reklamační řád:

- Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně.

- Přineste zboží a kopii faktury na provozovnu.

-

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 18.11.2022